សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ចាម ស្ដីីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩មានចំនួន៥២នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ស្តីពី ករណី អ្នកវិជ្ជមាន កូវីដ -១៩ មានចំនួន៥២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។