លោក នាង ឈុនហ៊ាង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងលោក លី សុវណ្ណ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង បានចូលជាអធិបតីអង្គវេទិកាសាធារណៈនិងពិគ្រោះយោបល់ របស់ក្រឹមប្រឹក្សាក្រុង


ក្រុងកំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក នាង ឈុនហ៊ាង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងលោក លី សុវណ្ណ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង បានចូលជាអធិបតីអង្គវេទិកាសាធារណៈនិងពិគ្រោះយោបល់ របស់ក្រឹមប្រឹក្សាក្រុង នៅវត្តខេមវ័ន្ត (វត្តបឹងស្នាយ)