រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី រាជការ ព្រះសង្ឃ រួមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ បានចូលរួមទូងស្គរជ័យ ដេីម្បីអបអរសាទរ រមណីយដ្ឋាន ប្រាសាទ កោះកេរ


ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ៖ រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី រាជការ ព្រះសង្ឃ រួមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ បានចូលរួមទូងស្គរជ័យ ដេីម្បីអបអរសាទរ រមណីយដ្ឋាន ប្រាសាទ កោះកេរ បានចូលជា សម្បត្តិ បេតិកភណ្ឌ ពិភពលោក នាថ្ងៃ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ។