លោក អូត ឈាងលី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ និងក្រុមការងារ ដោយមានការចូលរួមពីលោកស្រី មេឃុំ បានចុះពិនិត្យ និងសិក្សាដីសហគមន៍ នៅភូមិត្រពាំងស្លារ ឃុំសំពងជ័យ


ស្រុកជើងព្រៃ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក អូត ឈាងលី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ និងក្រុមការងារ ដោយមានការចូលរួមពីលោកស្រី មេឃុំ បានចុះពិនិត្យ និងសិក្សាដីសហគមន៍ នៅភូមិត្រពាំងស្លារ ឃុំសំពងជ័យ ស្រុកជើងព្រៃ។