លោក អូត ឈាងលី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ អមដំណើរដោយលោក ង៉ូវរីន ហាប៉ូនីកា អភិបាលរងស្រុក លោក តូច សុីវន ប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាអាហារូបករណ៍តាម Online App E-School Cambodia


ស្រុកជើងព្រៃ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក អូត ឈាងលី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ អមដំណើរដោយលោក ង៉ូវរីន ហាប៉ូនីកា អភិបាលរងស្រុក លោក តូច សុីវន ប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាអាហារូបករណ៍តាម Online App E-School Cambodia នៅមន្ទីរអប់រំខេត្តកំពង់ចាម។