លោក ង៉ូវរីន ហាប៉ូនីកា អភិបាលរង ស្រុក តំណាងលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ បានដឹកនាំក្រុមការងារស្រុក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ


ស្រុកជើងព្រៃ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
លោក ង៉ូវរីន ហាប៉ូនីកា អភិបាលរង ស្រុក តំណាងលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកជើងព្រៃ បានដឹកនាំក្រុមការងារស្រុក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ, យន្តការច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលឃុំ, ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ និងពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋបាលឃុំព្រៃចារ។