របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តកំពង់ចាម គិតត្រឹមម៉ោង ១១.០០នាទី


របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តកំពង់ចាម គិតត្រឹមម៉ោង ១១.០០នាទី

លោក ឈីម ចាន់ធឿន ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តកំពង់ចាម បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១១.០០នាទី ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤១១.៣៨២នាក់ ស្មើនឹង ៦៣,០៤% នៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងខេត្ត សរុប ចំនួន ៦៥២.៥៤០នាក់ ។