ក្រុមឃោសនឹកឃុំ ដឹកនាំដោយលោក លី ឆៃឡេន  អនុប្រធានឃោសនឹកឃុំ អញ្ជើញចូលរួមលោក លោកស្រី ឃោសនឹកឃុំ លោក លោកស្រី យុវជនឃុំ ភូមិបានចុះ សួរសុខទុក្ខគ្រួសារបក្សតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិ អំពិលលើ ឃុំអំពិល​ និងបន្តចែកខិតប័ណ្ណ បង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណបានសំរាប់បោះឆ្នោត


ស្រុកកំពង់សៀម​៖​ នៅព្រឹក​ ថ្ងៃទី​១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្រុមឃោសនឹកឃុំ ដឹកនាំដោយលោក លី ឆៃឡេន  អនុប្រធានឃោសនឹកឃុំ លោក ទិត រ៉ា​ និង​ លោក ញាណ រស្មី ក្រុមការងារ ចុះជួយយឃុំអំពិល អញ្ជើញចូលរួមលោក លោកស្រី ឃោសនឹកឃុំ លោក លោកស្រី យុវជនឃុំ ភូមិបានចុះ សួរសុខទុក្ខគ្រួសារបក្សតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិ អំពិលលើ ឃុំអំពិល​ និងបន្តចែកខិតប័ណ្ណ បង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណបានសំរាប់បោះឆ្នោត និងអញ្ជើញសមាជិកបក្សទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២៣ បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។