លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អញ្ជើញបើកវគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧


លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អញ្ជើញបើកវគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧