ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការរបូកសរុបការងារ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា និងសៀវភៅបន្ទុក ភាសុីគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម  បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការរបូកសរុបការងារ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា និងសៀវភៅបន្ទុក ភាសុីគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។