ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពីការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយស្ដីពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដើម្បីសុខភាព


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពីការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយស្ដីពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដើម្បីសុខភាព ស្ថិតនៅសណ្ឋាគាភ្នំពេញ ៕