សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលស្រុកបាធាយ សូមធ្វេីការអំពាវនាវ អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ចូលរួមសហការ ទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទ


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលស្រុកបាធាយ រដ្ឋបាលស្រុកបាធាយ សូមធ្វេីការអំពាវនាវ អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ចូលរួមសហការ ទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទ ។ ករណីដឹងព័ត៌មាន អំពីការរក្សាទុក ឬលក់ដូរ សត្វព្រៃ សូមទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះ សូមអរគុណ ៖
012 82 56 84 និង 076 788 111