ក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពង់ចាម តាមរយៈ ផែនព័ត៌មាន និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម បានចុះពង្រីក បណ្តាញ យុវជនសកម្ម លេីការងារបណ្តាញសង្គម នៅឃុំស្រក ស្រុកកំពង់សៀម


ស្រុកកំពង់សៀម៖ ក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពង់ចាម តាមរយៈ ផែនព័ត៌មាន និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម បានចុះពង្រីក បណ្តាញ យុវជនសកម្ម លេីការងារបណ្តាញសង្គម នៅឃុំស្រក ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម និងបានធ្វេីការផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍លេងបណ្តាញសង្គម ក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយ គាំទ្រ និងការពារ មុខមាត់ និងកិត្តិនាម នៃប្រទេសកម្ពុជា៕