លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាលស្រុកកំពង់សៀម និងសហការី អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យមើលការរៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំវត្តខ្ញុំ សង្ក្រាន្តនគរបាជ័យស្រុកកំពង់សៀម


ស្រុកកំពង់សៀម ៖នាថ្ងៃទី​២៨ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ​  លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាលស្រុកកំពង់សៀម និងសហការី អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យមើលការរៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំវត្តខ្ញុំ សង្ក្រាន្តនគរបាជ័យស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។