លោក សួន ឌី ប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានក្រុមគ្រូឧទ្ទេស គ្រូ ជំនួយ ថ្នាក់ខេត្ត បានដឹកនាំគ្រូឧទ្ទេស គ្រូជំនួយ ថ្នាក់ខេត្ត ពិនិត្យពិភាក្សាកែសម្រួល ខ្លឹមសារឯកសារ បទបង្ហាញជាលក្ខណ:ក្រុម ដេីម្បីត្រៀមបង្ហាញនៅថ្ងៃទី២៩


កំពង់ចាម៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សួន ឌី ប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានក្រុមគ្រូឧទ្ទេស គ្រូ ជំនួយ ថ្នាក់ខេត្ត បានដឹកនាំគ្រូឧទ្ទេស គ្រូជំនួយ ថ្នាក់ខេត្ត ពិនិត្យពិភាក្សាកែសម្រួល ខ្លឹមសារឯកសារ បទបង្ហាញជាលក្ខណ:ក្រុម ដេីម្បីត្រៀមបង្ហាញនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ ដោយមានអ្នកចូលរួម ១៧នាក់ (ស្រី២នាក់ ) នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម៕