កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៨ , ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ជូនដល់សមាជិក សមាជិកាគណៈបក្ស នៅតាមបណ្តាភូមិក្នុងឃុំហាន់ជ័យ ក្រោមការដឹកនាំ​ប្រជុំពី លោក ចាប សៀកហេង អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំហាន់ជ័យ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្នាក់ការគណបក្សមូលឃុំហាន់ជ័យ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៨ , ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ជូនដល់សមាជិក សមាជិកាគណៈបក្ស នៅតាមបណ្តាភូមិក្នុងឃុំហាន់ជ័យ ក្រោមការដឹកនាំ​ប្រជុំពី លោក ចាប សៀកហេង អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំហាន់ជ័យ និងជាតំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ ឯកឧត្តមពុំ សុថា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំហាន់ជ័យ ។