ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់យោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តកំពង់ចាម ឆ្នាំ២០២០-២០៤០


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់យោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តកំពង់ចាម ឆ្នាំ២០២០-២០៤០ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកំពង់ចាម។