ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធយុវជន នឹងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ២០២២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្ដឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធយុវជន នឹងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ២០២២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្ដឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម នៅស្នាក់ការមន្ទីរគណបក្សប្រជាជខេត្ដកំពង់ចាម ។