ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ដ និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាត់ឫសសីមា និងឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្ដបាទី ឃុំព្រៃចារ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដបណ្ឌិត ម៉ា ឈឿន


ស្រុកជើងព្រៃ ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ដ និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាត់ឫសសីមា និងឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្ដបាទី ឃុំព្រៃចារ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដបណ្ឌិត ម៉ា ឈឿន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកជើងព្រៃ ខេត្ដកំពង់ចាម ។