សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផ្ដាំទៅអាម្នាលរត់ចោលស្រុក ស៊ន ដារ៉ា ដោយលើកឡើងថា បើសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនមិនចេះស្រលាញ់ផង ទៅនិយាយថាខ្លួនស្រលាញ់ប្រជាជនខ្មែរម៉ិចកើត………


៣នាទីពីសង្គមនិងនយោបាយ
សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផ្ដាំទៅអាម្នាលរត់ចោលស្រុក ស៊ន ដារ៉ា ដោយលើកឡើងថា បើសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនមិនចេះស្រលាញ់ផង ទៅនិយាយថាខ្លួនស្រលាញ់ប្រជាជនខ្មែរម៉ិចកើត…………! សម្ដេចបន្តថា បើ សន ដារ៉ា វ៉ៃប្រហារសម្ដេច គឺមិនមានអ្វីចម្លែកទេ ព្រោះសូម្បីតែឪពុករបស់គេក៏ត្រូវបាន សន ដារ៉ា វាយប្រហារដែរ…………!