ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកស្ទឹងត្រង់ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម


កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមហាសន្និបាត វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
=================
ស្រុកស្ទឹងត្រង់៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកស្ទឹងត្រង់ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ពិធីប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកស្ទឹងត្រង់ ។