កិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តកំពង់ចាម និងវាយតម្លៃមន្ត្រី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ដ


កិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តកំពង់ចាម និងវាយតម្លៃមន្ត្រី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ដែលកិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង១១:៣០នាទី។