ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនខេត្ដកំពង់ចាម បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្ដម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម​៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនខេត្ដកំពង់ចាម បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្ដម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដកំពង់ចាម ដែលលោកកំពុងតែសម្រាកថែរក្សាសុខភាពនៅគេហដ្ឋាន ។