សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបញ្ចៀសចរាចរណ៍យានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានពង្រីក និងលើកកម្ពស់ផ្លូវជាតិលេខ៧ ជា៤គន្លង នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣


សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបញ្ចៀសចរាចរណ៍យានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានពង្រីក និងលើកកម្ពស់ផ្លូវជាតិលេខ៧ ជា៤គន្លង នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣