ក្រុមការងារ GBV ស្រុកកំពង់សៀមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមការងារឆ្លើយតបពហុវិស័យចំពោះអំពើហិង្សាទាក់ទង និងយេនឌ័រ ក្រោម អធិបតីភាពលោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អភិបាលរងស្រុក


ស្រុកកំពង់សៀម ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រុមការងារ GBV ស្រុកកំពង់សៀមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមការងារឆ្លើយតបពហុវិស័យចំពោះអំពើហិង្សាទាក់ទង និងយេនឌ័រ ក្រោម អធិបតីភាពលោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អភិបាលរងស្រុក និងជាប្រធានក្រុមការងារ GBVស្រុក និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក ហុង គុន ប្រធានគំរោង និងជាតំណាង អង្គការជំនួយ ផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា។