លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធី បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី « យន្តការក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹង និងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អ្នកដោះស្រាយវិវាទពលករ»


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធី បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី « យន្តការក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹង និងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អ្នកដោះស្រាយវិវាទពលករ» ធ្វើនៅសាលប្រជ៉ំតូច នៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ។