លោកលឿង រ៉ាម៉ូ អភិបាលរងស្រុកកោះសូទិន និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនស្រុកបានដឹកនាំយុវជនKCY វិទ្យាល័យជីហែ ដាក់អំពូលសូឡាចំនួន៣ដើមនៅក្នុងភូមិកំពង់ឪជ្រឹង ភូមិពង្រ ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន


ស្រុកកោះសូទិន ៖នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកលឿង រ៉ាម៉ូ អភិបាលរងស្រុកកោះសូទិន និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនស្រុកបានដឹកនាំយុវជនKCY វិទ្យាល័យជីហែ យុវជនស២៧ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ ប៉ុស្ដីរដ្ឋបាលឃុំពង្រ ដាក់អំពូលសូឡាចំនួន៣ដើមនៅក្នុងភូមិកំពង់ឪជ្រឹង ភូមិពង្រ ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។