លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនា រវាងយុវជន និងអាជ្ញាធរ លើប្រធានបទស្ដីពី «ការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងការលើកកម្ពស់ ការអនុវត្តន៍ សិទ្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហា តាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ » កម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កិច្ចសន្ទនា រវាងយុវជន និងអាជ្ញាធរ លើប្រធានបទស្ដីពី «ការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងការលើកកម្ពស់ ការអនុវត្តន៍ សិទ្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហា តាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ » កម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក ដោយ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើនៅសាលប្រជ៉ំសណ្ឋាគារ ភ្នំប្រុសក្រុងកំពង់ចាម ។