ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ បានចូលរួ​មជាគណៈអធិតបីក្នុង ពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលរង និងនាយករដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃ


ស្រុកជើងព្រៃ ៖នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ បានចូលរួ​មជាគណៈអធិតបីក្នុង ពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលរង និងនាយករដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃ សម្រាប់ការងារផ្តល់សេវាសាធារណៈ សន្តិសុខ និងការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន។