ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម   បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលខេត្ត ស្តីពីបំណែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច របស់គណៈអភិបាលខេត្ត និងការងារចាំបាច់មួយចំនួន


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម   បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលខេត្ត ស្តីពីបំណែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច របស់គណៈអភិបាលខេត្ត និងការងារចាំបាច់មួយចំនួន។