លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម ដឹកនាំកិច្ចប្រជ៉ំប្រចាំត្រីមាសទី៣ របស់គណៈកម្មការចំរុះ លើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៧:៣០នាទីព្រឹក លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម ដឹកនាំកិច្ចប្រជ៉ំប្រចាំត្រីមាសទី៣ របស់គណៈកម្មការចំរុះ លើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ធ្វើនៅសាលប្រជ៉ំមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ។