សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូក បណ្ដែតប្រទីប អុចកាំជ្រួច និងតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធផល រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក មន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ដ នៅក្រុងកំពង់ចាម ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២


កំពង់ចាម៖សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូក បណ្ដែតប្រទីប អុចកាំជ្រួច និងតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធផល រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក មន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត និងពិពរណ៍ភូមិមួយផលិតផលមួយ នៅក្រុងកំពង់ចាម ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ។