ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងវគ្គតម្រង់ទិសស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកូនក្រោមអាយុ២ឆ្នាំ


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងវគ្គតម្រង់ទិសស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកូនក្រោមអាយុ២ឆ្នាំ។