លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលស្រុក បានដឹកនាំមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ លោកឆុន ហ៊ុត ប្រធានការិ.សេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ស្រុក ដែលមានជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះ


ស្រុកកំពង់សៀម៖រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលស្រុក បានដឹកនាំមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ លោកឆុន ហ៊ុត ប្រធានការិ.សេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ស្រុក ដែលមានជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះ។