ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ដ បានអញ្ជើញចូលរួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលំហាត់សមយុទ្ធសាកល្បងឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ ដល់គណៈកម្មា ធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពង់ ចាម


កំពង់ចាម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត តំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលំហាត់សមយុទ្ធសាកល្បងឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ ដល់គណៈកម្មា
ធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពង់
ចាម នៅសាលប្រជុំធំ សាលាខេត្ត។