លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត ដឹកនាំក្រុមការងារស្រ្តី ចូលរួមកម្មវិធីបិទ វេទិកាលើកកំពស់សហគ្រិនភាព របស់ស្រ្តីនៅតំបន់អាស៊ាន តាមរយៈគោលនយោបាយ គាំពារគ្រួសារ និងគាំពារសង្គម ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ គឹម ស៊ីផាត់


កំពង់ចាម៖លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត ដឹកនាំក្រុមការងារស្រ្តី ចូលរួមកម្មវិធីបិទ វេទិកាលើកកំពស់សហគ្រិនភាព របស់ស្រ្តីនៅតំបន់អាស៊ាន តាមរយៈគោលនយោបាយ គាំពារគ្រួសារ និងគាំពារសង្គម ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ គឹម ស៊ីផាត់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី តំណាងខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវកត្តិបណ្ឌិត អ៊ឹង គន្ថាផាវីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី នៅសាលប្រជុំធំតាមរយៈប្រព័ន្ធZoomនារសៀលថកងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២