លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម កិច្ចប្រជ៉ំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី៥ របស់គម្រោងបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ កិត្តិបណ្ឌិត អ៉ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី


នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួម កិច្ចប្រជ៉ំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមលើកទី៥ របស់គម្រោងបញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តី ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ កិត្តិបណ្ឌិត អ៉ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ។
♻️ កិច្ចប្រជ៉ំុំនេះប្រព្រត្ដឹនៅសាលប្រជ៉ំសណ្ឋាគារភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ៕