ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការ ពិគ្រោះយោបល់លើការងាររៀបចំផែន ការកិច្ចការពារកុមារ ខេត្តកំពង់ចាម រយៈពេល៣ឆ្នាំ(២០២៣-២០២៥)


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់លើការងាររៀបចំផែន
ការកិច្ចការពារកុមារ ខេត្តកំពង់ចាម រយៈពេល៣ឆ្នាំ(២០២៣-២០២៥) នៅសាលប្រជុំតូចសាលាខេត្តកំពង់ចាម។