គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងកំពង់ចាម បានបើកវគ្គអប់រំនយោបាយបំពាក់បំប៉នសមាជិកបក្សថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ នៅទីស្នាក់ការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងកំពង់ចាម បានបើកវគ្គអប់រំនយោបាយបំពាក់បំប៉នសមាជិកបក្សថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងធ្វេីបទបង្ហាញដោយលោក សួន ឌី សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខេត្ត៕