ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ សូមប្រកាសគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ សូមប្រកាសគាំទ្រជាឧឡាឫក្ស ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។