លោក លី សុវណ្ណ  អភិបាលនៃគណ:អភិបាលក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញ ចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងសង្កាត់បឹងកុក  ក្រុងកំពង់ចាម  ខេត្តកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម ៖នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោក លី សុវណ្ណ  អភិបាលនៃគណ:អភិបាលក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញ ចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងសង្កាត់បឹងកុក  ក្រុងកំពង់ចាម  ខេត្តកំពង់ចាម។