លោក ស្រី សុខ ម៉ាលីស  អភិបាលរងស្រុកកំ​ពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញ ចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងឃុំរំចេក ស្រុកកំពង់សៀម  ខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោក ស្រី សុខ ម៉ាលីស  អភិបាលរងស្រុកកំ​ពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញ ចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងឃុំរំចេក ស្រុកកំពង់សៀម  ខេត្តកំពង់ចាម។