លោក ផេន សុផល អភិបាលស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញ ចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម


ស្រុកបាធាយ៖នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោក ផេន សុផល អភិបាលស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញ ចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។