ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំកោះសូទិន និងក្រុមការងារបានធ្វើការសំណេះសំណាល និងអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(២៨មិថុនា១៩៥១-២៨មិថុនា២០២២) ឃុំកោះសូទិន ស្រុកកោះសូទិន


កំពង់ចាម៖នៅរសៀលថ្ងៃទី០២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំកោះសូទិន និងក្រុមការងារបានធ្វើការសំណេះសំណាល និងអបអរសាទរខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(២៨មិថុនា១៩៥១-២៨មិថុនា២០២២) នេះស្ថិតនៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំកោះសូទិន ស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម ។