លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានបើកកិច្ចប្រជុំលើរបាយការណ៍ ស្ដីពីសីលធម៌ សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២


នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី ប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះ លើកកម្ពស់ សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ និងជាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម ។

កិច្ចប្រជុំលើរបាយការណ៍ ស្ដីពីសីលធម៌ សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះ រៀបចំឡើង នៅមន្ទីរ កិច្ចការនារីខេត្តកំពង់ចាម ដោយមានសមាសភាពចូលរួម ជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ សមាជិក សមាជិកា នៃ គណៈកម្មាធិការចម្រុះលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរ។