ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជាជនសខេត្តកំពង់ចាម ចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងគ្រោងនិងសាងសង់អាគាររបស់គណបក្សប្រជាជនខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នៅថ្ងៃដដែលនេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជាជនសខេត្តកំពង់ចាម ចុះពិនិត្យមើលទីតាំងគ្រោងនិងសាងសង់អាគាររបស់គណបក្សប្រជាជនខេត្តកំពង់ចាម ។