ឯកឧត្តម ស្លេះ ពុនយ៉ាម៉ីន អ្នកតំណាងរាស្ត្រ មណ្ឌលកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅសង្កាត់សំបួរមាស សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ស្លេះ ពុនយ៉ាម៉ីន អ្នកតំណាងរាស្ត្រ មណ្ឌលកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញបោះឆ្នោតរួចរាល់ នៅសង្កាត់សំបួរមាស សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២។