សេចក្ដីជូនដំណឺងស្ដីពីការផ្អាកចរាចរណ៏ជាបណ្ដោះអាសន្នកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ ចាប់ពីរង្វង់មូលគល់ស្ពានគីហ្សូណាដល់រង្វង់មូលត្រើង ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ចាប់ពីម៉ោង ៦ : ០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០ : ០០នាទីព្រឹក 


សេចក្ដីជូនដំណឺងស្ដីពីការផ្អាកចរាចរណ៏ជាបណ្ដោះអាសន្នកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ ចាប់ពីរង្វង់មូលគល់ស្ពានគីហ្សូណាដល់រង្វង់មូលត្រើង ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ចាប់ពីម៉ោង ៦ : ០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០ : ០០នាទីព្រឹក  ។