ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពហុភាគីពាក់ព័ន្ធជ្រើសរើសរើសកំណត់និងអនុម័តអាទិភាពគម្រងនៅតំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងគាំទ្រនិរន្តភាពហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ជនបទដើម្បីទីផ្សាកសិករនិងពាណិជ្ជូនីយកម្ម(SAAMBAT)ដំណាក់កាលទី២


កំពង់ចាម៖នាពេលព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពហុភាគីពាក់ព័ន្ធជ្រើសរើសរើសកំណត់និងអនុម័តអាទិភាពគម្រងនៅតំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងគាំទ្រនិរន្តភាពហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ជនបទដើម្បីទីផ្សាកសិករនិងពាណិជ្ជូនីយកម្ម(SAAMBAT)ដំណាក់កាលទី២ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោលោស្រី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ ប្រធានមន្ទីរ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងមន្ទីរអង្គភាពាក់ព័ន្ធផងដែរ ៕