ឯកឧត្តម កៅ សុខអាន អភិបាលរង អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី២ របស់គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ តាមរយៈប្រព័ន្ធ (Zoom)


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម កៅ សុខអាន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងសហការី អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី២ របស់គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ តាមរយៈប្រព័ន្ធ (Zoom) កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមុខងារសាធារណៈផងដែរ ៕